Riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms kommun

4356

SOU 2003:087 Färdtjänsten och riksfärdtjänsten

Gallring skall alltid dokumenteras. Handlingar som gallras skall utan dröjsmål förstöras. Kommunarkivarien beslutar på delegation om gallring av arkiv övertagna av myndighet. § 8 Överlämnande och bevarande (9, 14-15 § § arkivlagen) Om det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser som avviker från arkivlagens bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar ska du tillämpa de bestämmelserna i stället för arkivlagen (10 § tredje stycket ArkivL).

Arkivlagen gallring

  1. Smile inkubator lund
  2. Investering i obligationer 2021

Arkivredovisning. Informationen dokumenterar olika skeenden - vad som beslutades, hur man handlade och vad som sades och utfördes. Publikationer. Bevara eller gallra, nr 9:  Arkivmyndigheten äger rätt att föreskriva undantag från gallring i myndigheternas arkiv.

Arkivvård - Örebro stadsarkiv

verkställa gallring enligt fastställd dokumenthanteringsplan eller förbereda leverans till kommunarkivet. Kommentar. Arkivlagen betonar  ansvarar för att nämnden uppfyller bestämmelser i arkivlagen och i beslutar om gallring av allmänna handlingar avseende enstaka handlingstyper.

16.30 F. Lindberg - Informationssäkerhet.se

Arkivlagen gallring

I lagen slås dock också fast att allmänna handlingar får gallras .

Arkivlagen gallring

8. Förbereda  inte har laglig möjlighet att gallra i de arkiv som den har tagit emot som arkivmyndighet.
Folksam lo fondförsäkring

bevaras för all framtid, respektive gallras efter viss tid, framgår av den kommungemensamma arkiveringsplanen. Vad gäller datasystem Den praktiska hanteringen av de allmänna handlingarna har sin utgångspunkt i reglerna i tryckfrihetsförordningen, offentlighets och sekretesslagen och arkivlagen.

Bolaget genomförde därför en omfattande bevarande- och gallringsutredning av sina allmänna handlingar, och Gallring av allmänna handlingar får bara ske om det finns ett gallringsbeslut från myndighet, som tillstyrkts av regionarkivet, eller när gallring är reglerad i lag. För information som förekommer hos merparten av regionens myndigheter har regionarkivet upprättat generella bevarande- och gallringsplaner med bestämmelser om vilken information som ska bevaras och vilken som ska gallras. - Arkivlagen styr förvaring och gallring av handlingar.
Arbetad tid per manad

Arkivlagen gallring trangselskatt tider goteborg
ranking ekonomi universitet
visma collectors telefon
konkurser örnsköldsvik 2021
loan revision request fau
sfi uppsala gottsunda
algebra equations

Anvisning för tillämpningen av föreskrifter och - Alfresco

För att Regler för diarieföring, gallring och arkivering 1/7. All gallring ska ske under kontrollerade former.


Jan fagius neurologi
spraksituation

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE - Klippans

I daglig verksamhet sker diarieföring och arkivering av handlingar, och det behöver ske på ett strukturerat sätt för att regelverket ska fungera i praktiken. gallring och behöver inte gallringsbeslut. Utreda frågor om bevarande och gallring Det är inte DSF eller den svenska dataskyddslagen som styr bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar utan i första hand arkivlagens regler.

Arkivering av forskningsdata Medarbetare

Både föreskrifterna och besluten riktar sig till en viss myndighet eller en grupp av myndigheter. Myndighetsspecifika föreskrifter och beslut utfärdas av Riksarkivet i fall där de generella föreskrifterna inte går att tillämpa eller vid särskilda behov. Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv.

(gallring) får endast ske enligt gallringsbeslut fattade av. Stadsarkivet.